70 متر مربع بهمراه واترجت و دمای آب مناسب برای آب درمانی بهمراه برنامه ورزشی نرمش در آب درساعتهای مختلف با مربی آب درمانی

استخر آب درمانی