ویژه آقایان

روزهای شنبه و دوشنبه و چهار شنبه     10  الی  22

روزهای یکشنبه و سه شنبه               14  الی  22

پنجشنبه ها                                10  الی  21

جمعه ها                                    9  الی  20