آقایان

روزهای زوج         10 صبح الی 22:30

روزهای فرد          14:30 الی 22:30

جمعه ها             9 صبح  الی 20

 


بانوان

روزهای فرد          7:30  الی  14